Onze gegevens:

Urban Dutch
Samsonweg 26d

1521RM te Wormerveer

E-mailadres: urbandutch@hotmail.com

KvK NR: 72187239
Btw-nr: NL...... 
IBAN-nummer: NL09 RABO 0354091700

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Urban Dutch die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.urbandutch.nl. 

Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
Urban Dutch zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Urban Dutch niet.

Urban Dutch zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze.

Urban Dutch is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Urban Dutch de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. De gepersonaliseerde producten zijn hiervan uitgesloten. Deze kunnen niet worden terug gestuurd omdat ze op maat gemaakt worden.

Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Urban Dutch het aankoopbedrag binnen 28 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld inclusief btw. 

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling dient te geschieden op een door Urban Dutch aangeboden betaalwijze. Urban Dutch kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Urban Dutch is bijgeschreven.

Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Urban Dutch zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

Indien de consument in gebreke blijft, is Urban Dutch gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument zo spoedig mogelijk na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. In dat geval zal Urban Dutch het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.

Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Urban Dutch niet aansprakelijk.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Urban Dutch, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Urban Dutch. Urban Dutch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Urban Dutch respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Urban Dutch maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Eigendomsvoorbehoud

Urban Dutch is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan het geleverde product vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
Urban Dutch draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
Indien blijkt dat het geleverde verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Urban Dutch) Urban Dutch daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Urban Dutch zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Urban Dutch.

Reclames en aansprakelijkheid
De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Urban Dutch.

Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Urban Dutch daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Urban Dutch de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel, na retournering daarvan, repareren of vervangen.

Overmacht
Urban Dutch kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Urban Dutch heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen Urban Dutch en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
Urban Dutch en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

Onze gegevens:

Urban Dutch
Samsonweg 26d
1521RM Wormerveer
E-mailadres: info@urbandutch.nl
KvK NR: 72187239
Btw-nr:
IBAN-nummer: NL09 RABO 0354091700

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Urban Dutch die tot stand zijn gekomen met de consument via koop op afstand. Deze algemene voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite www.urbandutch.nl.

Door het accepteren van een aanbieding danwel het plaatsen van een bestelling verklaart de consument akkoord te gaan met deze Algemene Voorwaarden.

Aanbiedingen/overeenkomsten
Urban Dutch zal haar producten zo nauwkeurig en waarheidsgetrouw beschrijven. Kennelijke vergissingen of fouten binden Urban Dutch niet.

Urban Dutch zal bij haar aanbiedingen duidelijk de rechten en plichten van de consument vermelden wanneer die een aanbieding accepteert. Daartoe behoren vermelding van de prijs, bezorgkosten, betalingswijze.

Urban Dutch is gerechtigd een bestelling te weigeren zonder opgaaf van reden. Er is pas sprake van een overeenkomst zodra Urban Dutch de bestelling heeft geaccepteerd.

Herroepingsrecht
Na aankoop heeft de consument het recht een artikel, zonder opgaaf van reden te retourneren binnen 14 dagen, ingaande op de dag van ontvangst door de consument. De gepersonaliseerde producten zijn hiervan uitgesloten. Deze kunnen niet worden terug gestuurd omdat ze op maat gemaakt worden.

Tijdens de zichttermijn dient de consument zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. Indien de consument een artikel wenst te retourneren op grond van het herroepingsrecht, dient dit ongebruikt, onbeschadigd en in de originele verpakking te geschieden. De consument dient zorg te dragen voor een deugdelijke verpakking van de retourzending en de verzendkosten voor zijn rekening te nemen.

Bij retournering conform de voorwaarden en binnen de zichttermijn, zal Urban Dutch het aankoopbedrag binnen 28 dagen terugbetalen.

Prijzen en betalingen
Alle prijzen voor de aangeboden producten of diensten zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten. Verzendkosten worden apart vermeld.

Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Betaling dient te geschieden op een door Urban Dutch aangeboden betaalwijze. Urban Dutch kan niet verplicht worden een andere betaalwijze te accepteren. Bij betaling via bankoverschrijving geldt als dag van betaling de dag waarop het bedrag op de rekening van Urban Dutch is bijgeschreven.

Als het verschuldigde bedrag ontvangen is door Urban Dutch zal de bestelling in behandeling genomen worden en verwerkt worden.

Indien de consument in gebreke blijft, is Urban Dutch gerechtigd de betreffende overeenkomst uit te stellen danwel te ontbinden.

Levering

Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

De vermelde levertijden bij de producten zijn indicatief met een maximale levertijd van 30 dagen. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde niet op voorraad is of niet meer leverbaar), er is om andere redenen vertraging of een bestelling kan niet, danwel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, ontvangt de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren. In dat geval zal Urban Dutch het aankoopbedrag binnen 30 dagen retourneren aan de consument.

Als afleveradres geldt het door de consument opgegeven adres. Voor schade als gevolg van fouten of onvolkomenheden in het door de consument opgegeven bezorgadres is Urban Dutch niet aansprakelijk.

Gegevensbeheer
Indien u een bestelling plaatst bij Urban Dutch, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Urban Dutch. Urban Dutch houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden.

Urban Dutch respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Urban Dutch maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

Eigendomsvoorbehoud

Urban Dutch is niet aansprakelijk voor schade of vermissing aan het geleverde product vanaf het moment van levering.

Conformiteit en garanties
Urban Dutch draagt ervoor zorg dat bestelde producten of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties en aan redelijke eisen van bruikbaarheid en deugdelijkheid.
Indien blijkt dat het geleverde verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Urban Dutch) Urban Dutch daarvan schriftelijk of via e-mail op de hoogte te stellen. Urban Dutch zal het artikel ter reparatie terugnemen dan wel vervangen, mits het gebrek niet door onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik is ontstaan. De keuze voor reparatie of vervanging ligt bij Urban Dutch.

Reclames en aansprakelijkheid
De consument dient een artikel bij ontvangst zo spoedig mogelijk te controleren. Eventuele gebreken of transportschade dienen binnen 3 dagen na ontvangst schriftelijk of via e-mail te worden gemeld aan Urban Dutch.

Voldoet een artikel bij normaal gebruik niet aan de kwaliteitsnormen die er redelijkerwijs aan gesteld mogen worden, dan kan de consument Urban Dutch daarvan schriftelijk danwel via e-mail op de hoogte stellen en zal Urban Dutch de klacht beoordelen en zonodig het betreffende artikel, na retournering daarvan, repareren of vervangen.

Overmacht
Urban Dutch kan niet worden verplicht tot het nakomen van een overeenkomst of deel ervan, indien er sprake is van overmacht. Urban Dutch heeft in dat geval het recht de overeenkomst op te schorten, slechts deels na te komen danwel te ontbinden zonder vergoeding van schade aan de consument. Dit ontslaat de consument niet van de verplichting tot betaling van dat deel van de overeenkomst dat wel is nagekomen en een zelfstandige waarde vertegenwoordigt.

Duurt de periode van overmacht langer dan 2 maanden, dan zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.

Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Op elke overeenkomst tussen Urban Dutch en de consument is het Nederlands recht van toepassing, ook als de producten of diensten geheel of gedeeltelijk in het buitenland zijn geleverd.
Urban Dutch en de consument zullen pas een beroep op de rechter doen, nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2016 - 2020 Urban Dutch | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel